AT-Huolto Mikkeli Oy

 

tekee tiiveys- ja kosteusmittauksia

sekä pinnoitettavuusmittauksia

uudis- ja saneerauskohteissa

Etelä-Suomen alueella.

 

Ota yhteyttä

Soita  044 500 9409

TIIVEYSMITTAUS

Tiiveysmittauksia tehdään rakennusten vaipan, kuten ulkoseinien, ylä- ja alapohjan tiiviyden selvittämiseksi. Mittaukset ovat tarpeellisia, jotta pystytään selvittämään, että ulkovaippa toimii suunnitellusti. Tiiviysmittauksella pyritään varmistamaan, että rakenteilla oleva kiinteistö on energiataloudeltaan toimiva.

 

Me suoritamme tiiveysmittauksia niin uudiskohteisiin, kuin vanhoihin, saneerattaviin kohteisiin. Tiiveysmittaus on hyvä suorittaa silloin, kun rakentamisessa on päästy vaiheeseen, jossa höyrysulku on saatu asennettua kokonaan. Tässä vaiheessa suoritetut mittaukset yhdessä lämpökuvauksen kanssa paljastavat mahdolliset vuotokohdat ja mahdollistavat korjaustyöt ilman isoja purkutöitä.

AT- Huolto Mikkeli Oy suorittaa mittaustyöt asiakaslähtöisesti ja joustavasti, jolloin mittausajankohta voidaan sopia sellaiseksi, että muu rakentaminen ei häiriinny.

 

Vuotokohtien ilman määrä ilmoitetaan numeerisesti. Vuotavan ilman määrä ilmoitetaan kuutioina. Vuotoilmamäärä lasketaan 50 Pascalin paineessa, tunnin aikajaksolla ja suunnittelemattomien vuotoreittien kautta per nelilö. Vuotokohtia saattavat olla ikkunat, ovet ja höyrysulut.

 

Vaatimustaso uudiskohteessa on kyseessä olevalle luvulle 4 ja laskukaava on m3/(h m2)

Pääsääntöisesti alle 4 arvoon rakennuslupavaiheessa määritelty vuotoluku tulee mitata ennen rakennuksen käyttöön ottoa.

Tiiveysmittaukseen sisältyvät ja tehtävät toimet ovat ulkovaipan pinta-alan laskeminen, mittauskohteen tilavuuden laskeminen, Iv-kanavien, hormien ja muiden ilmanvaihtoon suunnitellusti vaikuttavien tekijöiden poissulkeminen mittauksen ajaksi, mittaus ali- ja ylipainetilassa sekä kirjallinen raportti mittauspöytäkirjan kera.

Mittausten yhteydessä voidaan käyttää myös lämpökameraa apuna vuotojen etsimiseksi, jolloin mittauksesta saadaan paras hyöty.

KOSTEUSMITTAUS

AT- Huolto tekee asiakkailleen uudis- ja saneerauskohteisiin kosteusmittauksia. Toimimme asiakaslähtöisesti ja luotettavasti. Kosteusmittausten jälkeen teemme asiakkaillemme raportin mittauksen tuloksista. Raporttiin sisältyy myös ehdotukset korjaustoimenpiteistä.

 

Rakenteisiin tehtäviin kosteusmittauksiin on olemassa monia menetelmiä. Kosteutta voidaan mitata pintakosteusmittarilla, kun rakenteita ei rikota. Pintakosteusmittauksella saadaan arvioita ja suuntaa antavaa informaatiota kosteustilanteesta. Pintamittari toimii kuitenkin hyvänä apuvälineenä, kun aistinvaraisesti on vaikea tunnistaa vuotokohtia. Tarkkaan kosteudenmittaamiseen pintakosteusmittari ei kuitenkaan anna riittävän luotettavaa ja tarkkaa tietoa mitattavan tilan kosteustasosta. Tarkempaan mittaukseen ja määrittelyyn tarvitaan muita menetelmiä. Betonirakenteesta voidaan kosteutta mitata porareikämittauksella ja näytepalamittauksella.

 

Porareikämittauksessa materiaaliin porataan reikä. Reiän ympärillä olevan kosteuden tasaamiseksi ei mittausta suoriteta heti vaan muutamien vuorokausien päästä. Porareikämittauksia suoritetaan +15-25C lämpötiloissa.

 

Jos betonisen rakenteen lämpötila on porareikämittausmenetelmän käyttöön soveltumaton, voidaan mittaus tehdä näytepalamenetelmällä.

Tämä mittaustapa on betonirakenteisiin käytettävistä mittausmenetelmistä tarkin ja nopein kosteudenmäärittäjä. Kun mittaustarkkuus on tärkeää, näytepalamittaus on menetelmä, jolla saadaan tarkin ja luotettavin mittaustulos. Näytepalamittauksia voidaan suorittaa paljon laajemman skaalan lämpötila-alueilla, lämpötilan ollessa -20-+80c. Tasaantumisaika on näytteen ottamisesta 6-12 tuntia.

 

Kosteusmittauksia suoritetaan niin uudis- ja saneerauskohteissa. Tyypillisiä tutkittavia kohteita ovat myynnissä olevien asuntojen kosteuden kanssa tekemiseen joutuvat tilat, kuten kylpyhuoneet, saunat ja wc-tilat. Yleisimmin kosteusvaurioita esiintyy rakennuksen ala- ja yläpohjassa, eristetiloissa ja runkorakenteissa sekä rakennuksen kosteissa tiloissa, joissa käsitellään vettä.

PINNOITETTAVUUSMITTAUS

AT-Huolto Mikkeli Oy suorittaa myös betonirakenteiden pinnoitettavuusmittauksia. Me teemme mittaukset luotettavasti ja asiantuntevasti. Toimimme joustavasti ja aikataulut voidaan sovittaa muun rakentamisen kanssa parhaiten sopivaan ajankohtaan. Toimitamme asiakkaalle mittaustuloksien perusteella raportin, tulkintoineen ja toimenpide-ehdotuksineen.

 

Betonin pinnoitettavuus mittauksia tehdään rakenteilla oleviin kohteisiin. Pinnoitettavuusmittauksen avulla seurataan kuivumisolosuhteita ja sen lisäksi varmistellaan riittävää kuivausaikaa. Kosteusmittauksia suoritetaan rakennustyömailla eritoten sellaisista rakenteista, joiden päällystys tehdään kosteusherkällä materiaalilla.

 

Kun materiaalia päällystetään toisella materiaalilla, pitää varmistua siitä, että alustana olevan materiaalin suhteellinen kosteus alittaa päällystysmateriaalille määritellyn raja-arvon.

Eri materiaalien kuivumisaika on kiinni useasta eri tekijästä. Sen vuoksi riittävä kuivuminen ennen pinnoitusta voidaan todentaa ainoastaan mittauksilla.

Betonirakenteen suhteellista kosteutta mitattaessa, määrittelyyn käytetään RT-korttia 14-10984.

 

Pintakosteusmittauksia voidaan käyttää apuna betonirakenteen kosteimpien kohtien havainnoinnissa. Ne eivät mittaa syvällä rakenteessa olevia kosteuslukemia. Niillä ei myöskään voida paikantaa mihin rakennekerrokseen kosteusvaurio kohdistuu.

Pintakosteusmittaamisella ei voida todentaa todellisia kosteusarvoja eikä voida suorittaa rakenteen päällystettävyyden luotettavaa arviointia.

Luotettavien tulosten saamiseksi käytetään porareikämittausta ja näytepalamittausta. Porareikämittaustulokset ovat valmiit muutaman vuorokauden päästä aloittamisesta. Nopeimman ja tarkimman mittausmenetelmän, näytepalamittauksen tulos on valmiina jo n.12 tunnin kuluttua aloittamisesta.

 

Ota yhteyttä ja pyydä mittaustarjous meiltä

Palvelemme rakennusliikkeitä, yrityksiä ja yksityistalouksia

Etelä-Suomen alueella.